top of page

Easy does it.

This post is presented in both Swedish and English.
Så här kan frukost se ut hemma hos mig:

✔️gräsbetes-nötkött (med glycinrik fettrand och tuggmotstånd à la våra förfäders mat)

✔️rikligt med oraffinerat salt (viktigt att få i sig regelbundet: för ett hälsosamt blodtryck och hjärthälsa, och när vi förlorat elektrolyter genom kaffeintag, träningen via svett eller pga urindrivande läkemedel)

✔️bulletproof keto-kaffe

(här gjord på nya favvokaffet Little's Italian Rich Roast som jag hittade på Wholefoods i London + MCT-olja & ghee från svenska Upgrit + en eko äggula)


Jag mår oftast allra bäst på periodisk fasta, i form av äter helst lunch och middag only & med ett fastefönster à 18-20 h. Men i 5-7 dagar/månad är jag noga med att följa min hormonella rytm i form av frukost dagarna innan mens.


Hälsofördelarna av fasta är många, inifrån och ut. Men fastans effekter ser olika ut ur ett manligt vs. kvinnligt hormonellt perspektiv eftersom män & kvinnor är byggda olika. I regel tål män fasta bättre. Samtidigt kan fasta användas som ett potent verktyg även för oss kvinnor t.ex. för hormonell balans, kognitiv skärpa & mer energi, minskad inflammation, ökad fettförbränning & libido, dopamin-reset, boost av tillväxthormon med “föryngrande” effekter, minskad risk för diabetes & minskad risk för demens.


Men; fel tajmat kan fasta ge negativa konsekvenser för oss kvinnor. Därför är det viktigt att verkligen lyssna in kroppen & synkronisera med de olika faserna i den egna kvinnliga cykeln. Annars finns risk för utebliven mens, minskad fertilitet, sämre mående och dålig sömn.


En tumregel för mig, är att inte fasta veckan innan mens, eftersom det kan innebära en hormonell stress som ökar kortisol och minskar progesteron. Och progesteron är viktigt. För lugn & balans, minskade PMS-symtom, boostar sömnen, hjälper kroppen att använda fett som energi med positiv effekt på metabolismen, och stöttar vid eventuell graviditet.


Oavsett kön så är det givetvis individuellt hur man reagerar på fasta, beroende på exempelvis biokemiska förutsättningar & livssituation (vid kroniskt höga stressnivåer bör i princip ingen fasta), och jag tror att samma hänsyn till de individuella behoven bör tas som när det gäller livsmedel och mat: One size does not fit all. En mindful approach och att “tuna inåt” är som med så mycket annat i livet, nyckeln. Att lyssna på kroppen och leva efter ens egna optimala rytm. Brasklapp: Om du är sockerberoende är det mycket viktigt att du haft stabilitet i din mat i minst två år innan du överväger fasta. Mer information om detta finns i min bok, KETO-licious. Med värme/Hanna


This is what a typical breakfast in my home can look like:

✔️grass-fed beef (with glycine-rich grease, and good ol' chewing resistance like the food of our ancestors. Fun fact: chewy foods create more stem cells, which is beneficial for your health)

✔️Real, unprocessed salt (of essence on a regular and not so moderate amounts, if you want to ensure healthy blood pressure, heart-health and improve your electrolyte levels that are often drained from drinking coffee, working out or because of diuretic medications)

✔️bulletproof coffee

(today's recipe: Ghee and MCT oil from Swedish Upgrit + 1 organic egg yolk + my new favorite coffee, a keto-licious dark roast from Little's Italian, which I recently found in Wholefoods, London. Bummer that I bought just one jar of it, running out already) I usually feel best when intermittently fasting: I preferably eat lunch and dinner only and stick to a fasting window of 18-20 hours. But during 5-7 days/month, I make sure to add breakfast into my daily routine pre my period, and thereby align well with the rhythm of my female cycle.

The health benefits from fasting are numerous, from the inside and out. But the impact of fasting look different from a male hormonal vs. female hormonal perspective, because we are built differently. As a rule of thumb, men are more tolerant towards fasting than us women. At the same time, fasting can also be used as a potent tool by us females, for example to create hormonal balance, mental sharpness and more energy, less inflammation, increase fat burning and more libido, dopamine-reset, boost of growth hormone with rejuvenating effects, decreased risk of dementia and lowered risk of type 2-diabetes.


But; if ill-timed, fasting can result in negative consequences for us ladies. So it's of importance to tune in with the body and synchronize with the different seasons or phases of your female, individual, cycle. Otherwise there is a risk of interrupting or losing the period, decreased fertility, suffering by feeling shitty and getting poor sleep.


My personal rule of thumb, is to not fast the week before my period. Because fasting at that time might cause a hormonal stress with increased or spiked cortisol levels and less progesterone. And progesterone is important. For calm and balance, fewer or no PMS symptoms, will boost sleep, support the body to use fat for fuel with positive effect on the metabolism, and plays a key role for pregnancy.


How we respond to fasting is of course individual, regardless of sex. Depending on our predisposed biochemical blueprints and life situation (fasting is not to recommend to anyone having chronic high stress levels). And I believe that the same consideration has to be taken in regard to individual needs as when it comes to food: one size does not fit all. A mindful approach and tuning inwards, is as with so many other things in life, key. Listening to your own body and following your own optimum rhythm. Important: If you are a person with sensitive biochemistry and the brain condition named sugar addiction, it is very important that you have been sober for at least two years before practicing intermittent fasting. More on this topic is found in my book, KETO-licious.


Komentáře


Komentáře byly vypnuty.
bottom of page